"Haziran, 2013" kaydındaki makaleler görüntüleniyor

Medyumluk

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

İnsanlık çok eski çağlardan beri bilinmeyene hep merak duymuştur. Geleceğe dair bilgilere veya yaşadıkları dönemde kendilerinin bilemedikleri bazı bilgilere ulaşmanın hevesi içinde yaşamışlardır.

Medyumluk

Bir takım güçlerin etkisinde kalarak bilinmeyenlere ulaşmak mümkün müdür? Burada ortaya medyumluk denilen bir sezgi yöntemi çıkıyor. Peki, kelime anlamıyla tam olarak medyumluk nedir? Medyumluk ruhçuluk olarak da bilinmektedir. Duyarlı ve psişik bakımdan hassas yapıya sahip kişilerin dünyadaki bedenini terk etmiş ruhsal varlıklarla ruhsal irtibat kurarak, onlardan almış oldukları tesirleri çeşitli yöntemlerle dünyaya yansıtmaları olarak tanımlanmaktadır. Her medyumluk türünde bedensiz varlık katkısı söz konusu değildir. Paranormal bir fenomen ortaya koymasında medyumun ruhundan başka bir ruhun var olması şart değildir. Yani medyumun ruhundan başka bir ruhun söz konusu olmadığı medyumsal tezahürler de mevcuttur. Fakat kimi medyumsal tezahürlerde ilk etkenin medyumun ruhunun mu yoksa bir bedensiz ruhun mu söz konusu olduğunu anlamak son derece güçtür.

medyumlar

medyumluk nedir ?

Medyumluk sorusuyla sorulmak istenen sorulardan biri de bütün medyumlar aynı özellikleri mi gösterir? şeklindedir. Bütün medyumlar aynı özellikleri göstermemektedir. Kullandıkları yöntem ve teknikler farklıdır. İnsanları etkileme yöntemleri değişiklik göstermektedir. Bilinen üç tane yöntemleri vardır. İlk olarak, sezgisel medyumluk yöntemi vardır. Bu yöntemde medyum kişi, yaptığı işleri idrak ettiği gibi tüm bu işlerin kendi iradesinde meydana geldiğini bilmektedir. İkinci yöntem, mekanik medyumluktur. Medyum kendisi idrak etmiyormuş ve iradesine hakim değilmiş gibi görünmektedir. Son olarak otomatik medyumluk yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemde işleri idrak edebilmektedir fakat irade söz konusu değildir. Medyumluk ele alınışı bakımından geniş bir konu olmakla beraber sınıflandırması bakımından söz edilen konular yeterli değildir.  Medyumluk, ortaya koyduğu belirtilere göre fiziksel medyumluk ve zihinsel medyumluk olarak iki grupta toplanmaktadır. Fiziksel medyumluk, fiziksel oluşumların söz konusu olduğu paranormal fenomenleri kapsar. Materyalizasyon, demateryalizasyon, levitasyon, telekinezi gibi oluşumlar fiziksel medyumluğun alanına girmektedir. Zihinsel medyumluk, bilgi alışverişinin söz konusu olduğu medyumluğu, yani medyumun söz veya yazıyla bilgi aktarımını kapsar. Zihinsel medyumluk da kendi arasında gruplara ayrılabilmektedir.

Günümüzde, medyumluk falcılıkla karıştırılmaktadır. Yine aynı soruyu sormak gerekmektedir. Medyumluk nedir? Medyumluk, ne falcılık ne de amatörce yapılan bir iştir. Medyumluk yeteneğine sahip olmak bir hüner değildir ve spiritüalist etik anlayışına göre, kişinin bu yeteneğini asla yanlış yollarda veya çıkar amacıyla kullanmaması gerekir. Zaten spiritüalistler ruhsal irtibat seanslarının çıkar sağlamak, geleceği öğrenmeye çalışmak veya vakit geçirmek amacıyla düzenlenmesi ve irtibat kurulan ruha bu tip soruların yöneltilmesi halinde seanstakileri ne gibi tehlikelerin beklediklerini bildiklerinden, böyle şeylere asla eğilim göstermemektedirler. Ruhçular, maddi çıkar sağlamak, eğlenmek, vakit geçirmek, gelecekten bilgi almak amacıyla kalitesiz soruların sorulduğu ve obsesyonla sonuçlanan bu gibi ruhsal irtibatlara abes irtibat demektedir. Medyumlara bu tür soruları sormaktan kaçınmak gerekmektedir.

Medyumlar

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

İnsanın sahip olduğu fiziksel yapısının dışında ruhsal yapısı olduğundan dolayı birçok bedeni vardır. Bu bedenler astral bedenler olarak adlandırılır ve astral seyahat denilen bir seyahate çıkarlar. Ruhsal güçler sayesinde maddeye hakim olan beden, enerjisi ile maddeyi dağıtır. Bu astral yolculuğu yapabilen insanlara medyum denir. Parapsikolojide, medyum 17. Asır Fransa’da  Fransızca Clair yani ‘açık, berrak’ ve voyant ‘görüş’ sözcüklerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır ve bir eşya, durum ya da olay ile ilgili olarak olağanüstü ruhsal algılamaya sahip, bilgiler kazanma yetisine sahip kişilere denir. Medyumlar trans haline geçerek birçok konuya hâkim olabilmektedir. Kişinin trans haline geçmesinde de yetenek önemli bir yere sahiptir. Her medyumun enerji ve bilinç düzeyi farklıdır. Neo – spiritüalist terminolojide medyumluk yalnızca psişik duyarlı olmaktan ibaret değildir; medyum, medyumluk hakkında yeterince, görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra, medyumluğun gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince bilen ve uygulayan kimseye denir.

medyum

medyumculuk

Duru görü medyumluğu, duru işiti medyumluğu, sezgi medyumluğu otomatik yazı medyumluğu  şifa  medyumluğu en bilinenleridir. Bu sınıflandırma medyum kişilerin enerji seviyelerine göre oluşturulmaktadır. Medyum telepatik olabilir, duru görür olabilir, duru işiti medyumu olabilir. Aynı zamanda sezgi medyumluğu dediğimiz bir kavram vardır. Bu medyum türünün konuşma kabiliyeti çok gelişmiştir. Medyumluk içinde en çok dikkat çeken ve ilginç görünen yazıcı medyumluktur. Bu kişiler transa geçme esnasında hâkim olan ruhun kontrolüne girmektedir ve yazı karakteri hızlı şekilde değişiklik göstermektedir. Bu durum trans süresince devam etmektedir. Bu translar aktif olarak gerçekleşmektedir. Bir de pasif medyumluk yöntemiyle işlerini yürüten medyumlar vardır. Bunlar kendi içlerinde 4 ana gruba ayrılmaktadır.Telepati olanlar, Psikometri yeteneğini sergileyenler, Radyestezi yeteneği olanlar, Rüyada telepatik algılayanlar olarak ayrılmaktadır. Telepati durumunda olanlar pasif bir alıcı konumundadır. Hassasiyeti ve duyarlılığı oldukça gelişmiş kimseler yapmaktadır. Psikometri yeteneğine sahip olanlar sadece hastalık teşhisi yapabilmektedir. Bu kişiler tıp ilerlemelerine bağlı olarak önemlerini yavaş yavaş kaybetmektedirler. Rüya telepaticileri ise uykuya yatarak gerekli bilgiyi rüya esnasında bir nevi astral seyahat ile sağlar. Medyumlar mental yani zihinsel olarak ve fiziksel olarak ikiye ayrılır. Mental medyum, bedenini ruhsal kullanıma açık kılar. Fiziksel medyum ise duyu organlarını kullanarak trans halindeyken yazı yazarlar, resim çizerler ve konuşurlar. Tüm bunları etkin olan ruh yaptırmaktadır. Genellikler medyumluk ile uğraşanlar trans halinde farklı kişilerin ruhlarına bürünmektedirler. Bürünülen ruhlar hedefteki kişinin ruhu olmaktadır. Böyle olduğunda medyumun yüz ifadesi ve bakışları değişir. Ruh medyumun bedeninde konuşmaya başlamaktadır. Bedeniyle bağlantısını kesen bir ruh, bedensiz yaşamına, görülmeyen âlemde ya da başka bir boyutta devam eder. Medyum kişiler bu varlıklarla bağlantı kurar.

Medyumluk telepati değildir, falcılık da değildir. Medyum dış fiziksel bir mekândan bilgi toplar ve bunu sunar. İnsanların zihnini okuma gibi bir yeteneğe sahip bulunmamaktadır. Bu durum bilim adamları arasında tutarsızlığa yol açmaktadır.

Medyum İzmir

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Türkiye’nin en güzel ve en büyük 3. Şehri olan İzmir modern dokusuyla örnek alınan şehirlerin başında gelmektedir. Bu şehirde medyumların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bilindiği gibi medyumlar, psişik bakımdan duyarlı ve hassas yapılı ve ruhsal irtibata geçebilecek kadar yetenekli olmaktadır. Bu özelliklerin tamamını yansıtan medyum izmir’de oldukça az sayıda bulunmaktadır.

medyum anna

medyumluk izmir

Medyumluk, ilk olarak 17. Yüzyılda ortaya çıkmasına rağmen Türkiye’deki geçmişi oldukça kısadır. Türkiye’de cinli hoca ya da cinci hoca olarak bilinen kişiler medyum gibi davranmaktaydı. Bu cinli hocaların sayısı İzmir şehrinde de yeterince fazla bulunmaktaydı. Modernleşen yaşam tarzıyla birlikte bu hocalar da isimlerinin başına medyum unvanı aldılar. Medyum olmak hoca olmak kadar kolay bir iş değildir. Medyum olmak için gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olmak gerekmektedir. Medyum izmir halkına hizmet edecekse öncelikle bilmesi gerekenler bulunmaktadır. Bu kişi sahip olduğu dini ve dininin içeriklerini iyi bilmelidir. Herhangi bir dindışı davranışta bulunarak hurafeye yönelmemelidir. Sahip olduğu dini kendi yaşantısına katmalı ve dinini yaşamalıdır. Aynı zamanda gelen müşterilerinin güvenini ve takdirini kazanmaktadır. Dininin gereği olan dilleri iyi bilmelidir. Bu dünyaya dair bütün bilgiler o dilde yazılmış olan dini kitaplarda bulunmaktadır ve zorluk yaşandığı anda başvurulacak bir kaynağı anlamak önem taşımaktadır. Astrolojiyi ve yıldız bilimini çok iyi bilmelidir. Türkiye’de sadece burç yorumlayarak bu bilime hâkim olduğunu savunan kesimler bulunmaktadır. Havas ilmine hâkim olmalıdır. Havas, şifreleme yoluyla gelecekten haber beklemek şeklinde nitelendirilmektedir. Ancak kullanışı itibariyle havas ilmi semavi dinlere ters düşmektedir. Çünkü hiçbir semavi dinde gelecekten haber almak yoktur. Medyum olan kişi insan psikolojisini iyi bilmeli ve müşterilerine uygulayacağı yaptırım buna göre olmalıdır. Parapsikolojiyi iyi bilip etrafına yansıtmalıdır. Tüm bunlara sahip biri tam anlamıyla medyum sıfatına sahip olma hakkı taşımaktadır. Medyumun bilmesi gereken en önemli kavram metafiziktir. Metafizik bilmeyen bir medyum tüm bilgilere sahip olsa da görevini yapamaz. Metafizik, fizik kurallarının dışında bulunan kavramları incelemektedir. Medyumun irtibata geçtiği ruhlar ve güçler metafizik âlemin bir parçasıdır. Medyum izmir’de ancak bu şartları sağlayabiliyorsa çalışabilmektedir. Diğer medyumları halk elemek suretiyle yok saymaktadır. İşyeri çalıştıran medyumlar maliyeye bağlı olmalıdır ve ruhsat sahibi olmak zorundadır. Tüm bu şartları sağlıyor ise İzmir halkına gönül rahatlığıyla hizmet edebilmektedirler.

Günümüzde yaşayan medyumlar mükemmellik edasına kapılıp halkı sömürmemelidir. Çünkü onlar gelecekten bilgi getiremez sadece yaşanmış veya yaşanmakta olan hakkında bilgi verebilmektedirler. Bu da ruhlar aracılığı ile olmaktadır. İzmir’de bu konuya hâkim olamayan insanların sayısı küçümsenemeyecek derecede fazla bulunmaktadır. Bu insanlara gerekli bilgiyi vermek de medyumlara düşmektedir. Medyum kişiler halkın bilinçlenmesi adına tecrübelerini paylaşmalı ve kimlere itimat edip kimlerden uzak durması gerektiklerini anlatmalıdır. Hiçbir aynı zamanda kendi reklamlarını yapmamalıdır.

Medyum İstanbul

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

İstanbul, birçok farklı inancı, kültürü ve insanı bir arada barındıran nüfusu 15 milyona dayanmış bir metropoldür. Durum böyle olunca insanların ihtiyaçları da çeşitli olmaktadır.

Ülke içinden ve dışından çokça göç alan İstanbul’a gelenlerin en büyük hayali zengin olmaktır. Bu amaçla da geleceğe merak duyan insanların sayısı çoktur. Bu yüzden de medyumlar tercih edilmektedir. Medyum lar kalabalık bir kitleye hizmet edebilmek adına bu kenti tercih etmektedir. Medyumların amacı, bilinmeyenle irtibata geçip merak ettiklerini müşterilerine ulaştırmaktadır. Medyumların içinde de bu işi yasal yapanlar ve yasal yapmayanlar olarak ayrım bulunmaktadır. Yasal olanların işyerlerinde ruhsatları ve belgeleri bulunurken, işi yasal olmayan yoldan yapanların işyerleri denetimler sırasında kapatılmaktadır.

istanbul medyum

medyumlar

Binlerce medyum istanbul’da yüzde yüz garanti vererek çalışmaktadır. Bu ne demek oluyor? Ruhsatlı veya ruhsatsız çalışan medyumların hepsi kullandığı yöntemlerin kesin sonuç vereceğine halkı inandırmaktadır. Bunun üzerine müşteri çekmeye başlayan medyumlar, olası bir başarısızlık durumunda ise sorumluluk kabul etmemektedirler. Yani müşterinin kendisini suçlamaktadırlar. Bu bir nevi ruhsatlı dolandırıcılık olabilir mi? Bunun cevabı hem evet hem hayır. Öncelikle niye hayır? Çünkü medyumluk gerçek bir yetenektir. Bütün bu işle uğraşanlar dolandırıcı olarak nitelendirilemez. Çünkü günümüzde medyumluk yeteneği bilimsel çalışmalarla bile araştırılmaktadır. Aslı olmayan bir şey bilimin konusu olamaz. İkinci olarak ruhsatlı dolandırıcılık olabilir, evet. Çünkü İstanbul içinde kültürel farkların oluşması inançların da farklılaşmasına yol açmaktadır. Medyumların yaptığı işleri birebir onaylayan ve onların dediklerine körü körüne bağlanan çaresizlik içinde bir kesim de bulunmaktadır. Müşterilerinin bu davranışlarına kayıtsız kalamayan medyumlar da kendilerini fiyatlarında değişiklik yapma özgürlüğüne sahip görmektedir. Böylelikle müşterilerinden haksız yere kazanç elde etmektedir. Gidilen medyum İstanbul içinde tanınmış olmalıdır. Müşterilerinin güvenini kazanması gerekmektedir. İstanbul’da bulunan ve medyum sıfatıyla geçinen kişilerin neredeyse tamamının unvanının hacı – hoca olduğu görülmektedir. Böyle insanların medyumlukla ilgisi yoktur. Çünkü bu unvanlar İslam dinine ait terimlerdir ve İslamiyet’te medyumluğa yer yoktur. Bu unvanları kullanan kişilerden uzak durmak gerekmektedir.

Müşterilerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri de gidilen medyumu sorgulamamaktır. O medyum büyük bir insan, bizden üstün gibi görüşler asla kabul edilmemelidir. O kişi medyum olduysa bunun nasıl olduğunu sorgulamak gerekmekte ve tecrübelerinin kaynağını öğrenmek gerekmektedir. Tüm bu sorulara cevap verebilen medyum İstanbul içinde piyasa yapabilmeli ve diğerleri bir şekilde saf dışı bırakılmalıdır. Müşteriler tüm bunlar için vakit bulamıyorlarsa gittikleri medyumda aradığı özellikler şunlar olmalıdır; maliyede resmi bir kaydı olmalı, işyeri meydanda ve göz önünde olmalı, kullandığı web sitesi güvenilir olmalıdır. Tüm bu şartları karşılıyor ise gidilen medyum güven verebilmektedir. Medyumluk işi online olarak ve telefon aracılığı ile yapılamaz. Birebir görüşmeler dışında herhangi bir ücret talebiyle karşılaşıldığında buna itibar etmemek gerekmektedir.

Medyum Ankara

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Dünyanın etrafı bizim göremediğimiz farklı boyutlarda enerjiler ile çevrilmektedir. Kendisini fizik dünyasından soyutlayabilmiş kişiler bu enerjileri hissetmektedir.  Bu enerjiyi hisseden, onlara anlam verebilen ve bizim anlayacağımız şekilde bize aktaran bireyler medyum olarak adlandırılmaktadır. Peki, yaptığı işin seviyesi, kalitesi ve güvenilirliği açışından medyum Ankara insanı gözünde nerede bulunmaktadır? Ankara’ nın halkı medyum olan bireyin yaptığı iş hakkında yeterince bilgiye sahip midir? Medyumluk mental ve fiziksel olarak iki çeşit olmaktadır. Mental medyum trans haline girmekte ve insanların hissedemediği ve göremediği boyutlarla iletişime geçmektedir. Ruhsal âlemde ruhlarla iletişime geçip onlardan bilgi edinmektedir. Sıradan insanların fark edemediği enerji seviyelerinden anlamlar çıkarmaktadır. Mental medyumlar trans halinde iken fiziki bedenlerini ruhsal kullanıma sunmaktadır. Fiziksel medyumlar trans haline geçmedikleri için fiziksel bedenlerini kullanmaktadırlar. Müzik ve resim olmak üzere birçok şekilde işlerini yapmaktadırlar. Fiziksel medyumlara gelen insanları inandırmak açısından ve alınan haberlerin daha açık olması için kristal küre, su, avuç içi ve fincan kullanılmaktadır.

medyum ankara

medyum

Sahtekâr insanlar dünyamızda çok sayıda bulunmaktadır. Bu insanlar halkı kandırarak paralarına mallarına sahip olmak için her yolu denemektedir. Her meslekte yapılan iş, harcanan emek karşılığında belirli bir ücret talep edilmekte olduğu gibi medyumlukta da bir ücret talep edilmektedir. Çoğu insan medyumlara güvenilir gözle bakamamaktadır. Bu güvensizlik insanların medyumluk hakkındaki bilgisizliğinden kaynaklansa da, sahtekâr olan medyumlar insanları aldatarak bu mesleği halka yanlış tanıtmaktadır. Medyum Ankara halkı tarafından tüm Türkiye’ de olduğu gibi sağlam bir yere sahip olmamaktadır. Ankara’ da bulunan ünlü medyumlardan bir hoca bulunmaktadır. Malum hoca resmi olarak Ankara’ da medyumluk yapmaktadır. Sihir etkilerini yok etme, aile geçimsizliğine, nişan bozulmalarına, korku, nazar vb. birçok konuya çözüm bulmuştur ve bulmaktadır. Bu hoca Ankara Ticaret Odası’ ndan aldığı belge ve bulundurduğu çalışama ruhsatı ile Ankara nın güzide bir mahallesinde ofisini açmış ve insanlara medyumluk hizmeti sunmaktadır. Medyum hoca; yıldızınız, fal ve detaylı suya bakım olarak üç seans uygulamaktadır. Ankara’ da kendini tanıtmış olan Medyum hocanın kendi adına münhasır bir internet sitesi bulunmaktadır. İnsanlara internet üzerinden iletişim sağlayarak hizmet vermekte ve sorunlarını çözmektedir. Gidilen medyumun en az bu hoca kadar güvenilir olması gerekmektedir. Medyum hoca gibi birçok medyum olan kişiler Ankara’ da, Türkiye genelinde ve dünyanın birçok yerinde yaygın bulunmaktadır.

Türk halkına yanlış tanıtılmış bir meslek olan medyumluk genel olarak hacı-hoca ikilemesi altında ezilmektedir. Bunun büyük bir nedeni medyumluk işini ticaret için yapan işine saygı duymayan medyumlardan kaynaklanmaktadır. Gelen müşterilerinden faydalanmak isteyen medyumlar müşterilerine taciz, soygun gibi ahlaksız davranışlar sergilemekte medyum mesleğinin adını karaya çıkarmaktadır. Medyum Ankara insanlarının bir kesimi tarafından kabul edilmiş olsa da, kötü niyetli insanlardan dolayı çoğu birey tarafından yanlış tanınmakta ve yanlış tanıtılmaktadır.

Sevgi Bağlaması

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Eski zamanlarda çokça yapılan cin çağırma, ruh çağırma, büyü yapma vb. saklı enerjilerle alakası olan işler, günümüzde de gizli saklı olsa da hala devam ettirilmektedir. Bu büyüler kısmet bağlaması, sevgi bağlaması, evlilik büyüsü, bağlama büyüsü gibi çeşit çeşit binlerce şekilde bulunmaktadır. İnsanlar içinde kötüleri iyileri saf olanları elbette bulunmaktadır. Kişiliklerine göre insanlar bu yapılan işleri kötüye iyiye ve ya kendi çıkarlarına kullanmaktadır. Yapılan büyüleri yapan kişiler de bulunmakta ve bir ücret karşılığı yapmaktadır. Bu büyüleri yapan kişiler havas ilmini bilerek yapmaktadır. Havas ilmini bilmeden yapan sahtekâr insanlar aynı tıp ilminden bilgisiz bir insanın ameliyat yapması gibi bir tehlike haline gelmektedir. Birçok çeşidi bulunan bağlama büyüsü neredeyse akla gelebilecek her konu hakkında yapılabilmektedir. Bu büyüler amaca göre çeşitli yerlerde kullanılabilmektedir. Örneğin çok yemek yiyen ve obezite ile karşı karşıya kalan bir kişiye iştah bağlaması büyüsü yapılabilir ve iştahı kesilebilmektedir.

büyüler

bağlama büyüsü

Sevmek ve sevilmek herkesin hakkıdır ve insanlar duyguları peşinde her şeyi yapmaktadır. Yalan söylerler, insanları aldatırlar, büyü yaparlar ve akla gelebilecek birçok şeyi gözlerini kırpmadan yapmaktadırlar. Seven fakat karşı taraftan ilgi göremeyen birey için ise sevgi bağlaması ileri seviyede bir çözüm olarak özel insanlar tarafından hizmetine sunulmaktadır. Bu büyü diğer bir ismi ile vefki tılsımı büyüsü olarak geçmektedir. Bağlama, düğümleme büyüleri çatısı altında bulunan bu büyüler büyünün yapıldığı bireyin belirlenen bir tek odakla ilgilenmesini sağlamaktadır. Sevgi bağlaması büyüsü yapılan birey belirlenen bir kişiye karşı sevgi aşk gibi hislerle bağlanır. Bağlama büyüler muskaya yazılarak hazırlanmaktadır ve yapısı gereği ayet vefk tılsım ve hatemlerden oluşmaktadır. Vefk kesinlikle belirli bir yazım kuralı olan ve belirli ayetlerin ve isimlerin belirli oranlarda yazılmasıyla oluşmaktadır. Ebcet harflerini sayı değerlerine çevirerek yapılan duaların anlaşılmaz yazılar ve geometrik şekillere çevrilerek olmaktadır. Sıradan her insanın yapabileceği bir şey olmamakla birlikte belirli bir düzeni bulunmaktadır. Muska yapılırken sonuç olarak büyünün çalışması için sıraya uyulmalıdır ve ya kullanılan ögelerde herhangi bir hata yapılmamalıdır. Hatalardan dolayı büyü yanlış çalışmakta dolayısıyla yapılan yanlışlar geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Muskalara genellikle isimler yazılmakta ve bu isimler istenen kişinin isimleri olmaktadır. İsimlerin geçtiği ve yapılan büyünün niyetine göre yazılan duaların bulunduğu kısma azimet denilmektedir. İsimler muskalarda farklı yerlerde bulunabilmektedir. Muskanın üzerinde, altında ve ya içerisinde isim yazma yerleri bulunabilmektedir. Muskalar kâğıt, kumaş veya deri parçalarına yazılarak hazırlanmaktadır. Büyünün uygulanması için muskayı istenilen kişinin sürekli bulunduğu yerlere asmak, geçtiği yere gömmek, yakmak veya suya atmak gerekmektedir.

Büyü Çeşitleri

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Büyü ve sihir, insanların doğaüstü, paranormal ve mistik yöntemlerle doğal dünyayı etkileyebildiğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşan kültürel sistem olarak tanımlanmaktadır. Büyü yapma yöntemleri arasında; çeşitli malzemelerden karışımlar hazırlama, büyülü sözcükler söyleme veya hareketler yapma, büyülü yazılar veya semboller çizme, sihirli değnek gibi araçlar kullanma, belirli bir kişiyi sembolize eden kuklalar kullanma, kan veya hayvan yağı kullanma sayılabilmektedir. Büyü ile uğraşan kişiler büyücü olarak adlandırılmaktadır. Büyü yapmak semavi dinlerde günah sayılmıştır. Çünkü büyü yapan da yaptıran da tanrı iradesine karşı gelmektedir.

büyü bozma

büyüler

Büyü çeşitleri 5 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar sempatik büyüsü, ak büyü, kara büyü, aktif büyü, pasif büyü olarak sıralanmaktadır. Sempatik büyüsü iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Birinci olarak taklit büyüsü, her toplumda görülmektedir ve çağlar boyunca da görülmüştür. Bu büyünün amacı, zararlı birinin zararsız hale gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Temas büyüsü, birlikte iş görecek olanlara ve birbiriyle temas halinde bulunanlara yapılmaktadır. Bu büyünün amacı mevcut durumu muhafaza etmektir. Aktif ve Pasif Büyü, iradenin kuvvetlendirilmesiyle psişik alanda yaşama şekline sahip olmayı ve bunlar için dua, beddua ve çeşitli büyü formüllerini bilmeyi gerektiren büyü şekline aktif büyü denir. Pasif büyü ise, aktif, zararlı ve kötü dış etkenleri uzaklaştırmayı, bunların zararlarından kaçma ve bunlara karşı yapılan savunmaya denir. İnsanlığın üzerinde en önemli etkileri bulunan büyü çeşitleri ise kalan iki kategorideki ak büyü ve kara büyüdür. Bu iki büyü üzerine çağlar boyunca gerekli yaptırımlar uygulanmış ve savaşlar çıkmıştır. Ak büyü tamamen iyi niyetle yapılmaktadır. Kişilere karşı herhangi bir zararlı unsur içermemektedir. Büyü yapılan kişilerin menfaatleri korunmaktadır. Aynı zamanda doğal afetlerden, yıkımlardan, kıtlıktan ve savaşlardan korunmak için yapılmaktadır. Ak büyüyü herkes yapamaz. Ak büyü yapabilmek için din adamı veya yetkin kişi olma gereği bulunmaktadır. Ak büyü yapan kişi temiz ruhlu, iyi niyetli biri ve dini inançlarına bağlı olmalıdır. Ak büyünün amacı şifadır, destektir. Kara büyü ise kötü niyetli olarak yapılmaktadır. Ak büyünün tamamen tersidir. Amacı kötülük, zarar vermek ve hatta cinayete götürmek olarak tanımlanmaktadır. Kara büyücünün genel özellikleri fırsatçı, maddiyatçı ve kibirli olarak bilinmektedir. Kara büyü ya şeytanla bağlantılıdır ya da ölü ruhlarla bağlantılıdır. Ak büyü ile kara büyü arasındaki ayrım ilk olarak antik çağlarda başlamıştır. Babil ve Asurlularda bu ayrımın izlerini görmek mümkün olmaktadır. Bu devletlerde kara büyü yasaklanmış olup yasağa uymayanların cezası idam olmaktadır.

Büyü çeşitleri alt başlıklarda daha da çoğaltılabilmektedir. Ancak kadere müdahale olarak görüldüklerinden dolayı büyüye inanç günümüzde giderek azalmaktadır. Çünkü kitap inmiş dinlere inanan insanların sayısı artmış bulunmaktadır ve bu dinlere göre büyü günahtır. Büyüyü ilkel bir din olarak algılayanların sayısı da oldukça fazla görülmektedir.

Büyü Bozma

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Yapılan bir büyünün bozulması kolay olmamaktadır. Bunun için birçok yöntem denenmektedir. Büyü bozma işini büyüyü yapan kişi yani büyücü yapmaktadır.  Bu iş için önce gerekli teşhis yapılmalıdır. Hangi büyü neden yapılmış bilgisine ulaşılmalıdır. Her büyü için farklı formül bulunmaktadır. Büyü yapılan kişi büyü yapıldığının farkında değilse ve bozma işlemine karşı gerekli rızası yoksa formüller farklı şekilde denenmektedir. Bozma teknikleri ne kadar çok denenirse başarılı sonuç alınma ihtimalinin o kadar fazla olduğu belirtilmektedir.

büyü bozma çeşitleri

büyü bozma çeşitleri

Büyü bozma tekniklerinin başlıcaları;  taşımayla, içip yıkanmalarla, içirme yoluyla, okumalar – rukyeyle, tütsüyle, serpmeyle ve gömme – asma ile bozma teknikleridir. Bu teknikleri ayrıntılı olarak şu şekilde ele alınmaktadır. Taşıma ile bozma, kişinin taşıması gereken muska ile bozma işlemidir. Her büyüde aynı etkiyi göstermeyeceği ve daha etkili yöntemlerinin bulunduğu söylenmektedir. Taşıma ile bütün tılsımlar bozulmamaktadır. Ancak en büyük avantajı, gelen büyü tehditlerine karşı koruma sağlamasıdır. İçip yıkanmalar ile bozma, en çok kullanılan yöntemlerden biri olma özelliği taşımaktadır. Yapılan bozma büyüsünün yazıldığı kâğıt ve yapıldığı nesne suda bekletilir. Suya renginin vermesi gerekmektedir. Bunun ardından su ile gusül alınıp su içilmektedir. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kullanılan suyun pis yere dökülmemesidir. Mümkün olduğunca insan ayağının basılmayacağı bir yere dökmek gerekmektedir. İçirme yoluyla bozma, yapılan tılsım içme suyu ya da şekerli su gibi içeceklere yapılır. Bu suyun içilmesiyle yapılan büyünün bozulacağına inanılır. Büyü olan kişi bu sudan içmeyi reddederse, bu su kişiye haberi olmadan da içirilebilmektedir. Okumalar – rukye ile bozma yöntemi, bazen bir sure veya birden fazla sure, esmalar ve üfürmeler bu yöntemin bir parçası olmaktadır. Etkili bir yöntem olarak bilinmektedir. Rukye ise oldukça farlı bir yöntemdir. Musallat olmuş cinle konuşarak ikna yoluna gidilmektedir ve bedenden çıkması istenilmektedir. Genellikle cin insanın vücudunu kullanarak konuşmaktadır. Bu esnada hasta olan kişi çeşitli saldırganlıklar göstermekte ve ağlayabilmektedir. Tütsü ile bu yöntemde büyü bozarken okunmuş bir nesne veya kâğıt yakılmaktadır. Çıkan duman ile kişi üzerindeki ya da mekân içindeki tılsım yok edilmiş olmaktadır. Serpmeler ile bozarken mekâna, kişiye ya da ortamdaki topluluğa su serperek uygulanmaktadır. Gömme- asma ile bozarken, mekâna büyülü eşyalar asılır ya da gömülür. Böylece ortamdaki büyü yok edilmektedir. Diğer bozma yöntemlerinden bazıları şunlardır; kendi gücüyle, ruhanilerle, vücuda yapılan işlemlerle, çeşitli nesnelerle, hacamat ile bozma olarak bilinmektedir.

Olası bir yan etkiye kapılmamak için büyü bozma işini gerekli tecrübeye sahip kişilere yaptırmak gerekmektedir. İslamiyet’te büyü üzerine nas ve felak sureleri indirilmiştir. Çünkü İslam peygamberi Hz. Muhammed (SAV) içinde büyü yapılmıştır. Bundan kurtulabilmesi için inen sureleri okumuştur. Müslümanlara göre bu iki sureyi okuduklarında büyüden ve kötü etkilerden kurtulduklarına inanmaktadır.

Aşk Büyüsü

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Aşk, karşı cinse duyulan derin sevgi demektir ve kesin bir anlamı yoktur. Duygularla ifade ediliş biçimi bulunmaktadır. Bilimsel açıklama da ise aşkın kaynağı salgılanan hormonlar olarak bilinmektedir. Biyolojiye göre aşk tüm hayvan ve insanlarda olması gereken ve yaşamın devam etmesi için önemli olan duygudur. Âşık olunan varlık da size âşık olmak zorunda mı? İnsan düşünebilen ve kendi kararlarını verebilen bir canlıdır. Bu yüzden her his karşılık bulabilir diye bir şey yoktur. İnsan karşısındakini kendine âşık edebilmek için birçok yol dener. Bu yollar ilgi çekmek, kıskandırmaya çalışmak, önemsemeye çalışmak, sahiplenmek gibi seçenekleri olan yollardır. Bütün bunlar işe yaramadığı zaman insanların çare olarak gördüğü büyücüler bulunmaktadır. Bilimsel bir açıklaması bile olan aşk için büyücüler doğru tercih olabilir mi?

bağlama büyüsü

aşk büyüsü

Aşk büyüsü, büyücüler tarafından en çok yapılan büyülerden biridir. Bu büyülerin bu kadar çok yaptırılması bir nevi insan acizliğini de göstermektedir. Aşk büyüsü tek değildir. Her büyücünün kendine göre bir sistemi vardır yani değişiklik göstermektedir.  Bu büyülerin hızlı gerçekleşmesi ve kalıcı olabilmeleri için inanç çok önemli bir unsur haline gelmektedir. Büyü işlerinde en çok inanılan büyü en sağlam büyü olarak geçmektedir. Genellikle bu büyü yapılırken âşık olunması sağlanacak kişinin burç ve doğum haritası çıkartılır. Büyü yapılacak kişinin tenine temas etmiş bir obje şarttır. Büyü sonunda bir muska oluşturulup karşı tarafın size bağlanacağına inandırılır. Aşk büyüsü çeşitleri şunlardır; bağlama büyüsü, sevdiğini geri getirme büyüsü, muhabbet büyüsü, karanfille âşık etme büyüsü, âşık edip geri getirme büyüsü, canbar ve odkara büyüleri şeklinde sıralanmaktadır. Tüm bu büyü formüllerini bir kenara bırakmak gerekirse aşkın gerçek formülünü ünlü psikolog Robert sternberg bulmuştur ve açıklamıştır. Onun açıklamasına göre aşk adım adım ilerleyerek gerçekleşen bir olgudur ve aşkın kendisi bir büyüdür. Aşk üç bağdan oluşur bunlar: yakınlık, bağlılık ve tutkudur. Eğer bu üçünden biri yok olursa aşk biter. Aşk ilk önce samimiyetle başlar. Aslında en başlangıç aşaması hoşlanma ve beğenmedir. Sonra samimiyet ön plana çıkar. Eğer sır veya özel bir paylaşımınız olduysa ikinci bağda kurulmuş demektir. Ve aşkın en son aşaması tutkuya gelinir. Aşkın son ve yaygın şeklidir. Diğer adı ile cinselliktir. Aşkın gerçekleşmesi için büyüye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Aşk için ve âşık olmak için büyü yaptırmak istiyorsanız. Güvenilir büyücülere yani birileri tarafından referans sahibi olanlarına gitmek gerekmektedir. Büyü işini din adı altında yapanlara itimat edilmemelidir. Çünkü günümüzde birçok dinde büyü yapmak ya da yaptırmak günah sayılmaktadır. Piyasada çok sayıda dolandırıcılık amacıyla bu sektöre girmiş büyücü adı altında kişiler bulunmaktadır. Bunlara inanan insanlar mağdur duruma düşmektedir ve bu durum kaçınılması gereken bir durumdur. Büyü ile oluşturulan bir ilişkinin sonuçları neler getirir konusu tartışılacak bir durum teşkil etmektedir.